Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden Hopmans & Verpaalen Advocaten

Artikel 1. Hopmans & Verpaalen Advocaten – Hopmans & Verpaalen Advocaten is een handelsnaam van de advocaten mevrouw mr. F.W.M. Hopmans (Floor Hopmans Advocatuur, KvK-nummer: 83470794) en mevrouw mr. N.M.E. Verpaalen (Verpaalen Advocatuur, KvK-nummer: 17244274), die elk afzonderlijk en voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk uitoefenen, hierna gezamenlijk te noemen “advocaten” en ieder afzonderlijk “advocaat”. 

Artikel 2. Toepassing – De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere gewijzigde, aanvullende of vervolgopdracht en alle overige werkzaamheden, die aan een of meerdere advocaten van Hopmans & Verpaalen Advocaten worden gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. 

Artikel 3. Opdracht en aanvaarding – Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de advocaat die de opdracht heeft aanvaard. De andere advocaten genoemd onder artikel 1 worden niet door de opdracht gebonden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek worden uitdrukkelijk uitgesloten. De opdrachtgever stemt ermee in dat in voorkomende gevallen onder verantwoordelijkheid van de advocaat een andere advocaat diensten verricht. De advocaat bepaalt, al dan niet in overleg met de opdrachtgever, de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij door de advocaat uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard, kunnen derden geen rechten ontlenen aan de inhoud van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden en/of uitvoering daarvan. 

Artikel 4. Geheimhouding – De advocaat zal bij de uitvoering van de opdracht alle gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid en geheimhouding. Niettemin verleent de opdrachtgever, tenzij het tegendeel schriftelijk wordt afgesproken, toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook internet- en e-mailtoepassingen. Het gebruik daarvan is volledig voor risico van opdrachtgever, behalve in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de advocaat. De advocaat kan de vertrouwelijkheid van (elektronische) middelen van communicatie niet garanderen. De opdrachtgever kan (tijdig) voor de verzending van enig specifiek bericht verzoeken gebruik te maken van de bij de advocaat aanwezige elektronische beveiligingsmogelijkheden. De advocaat is niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige overbrenging van informatie of vertraging in de ontvangst van e-mail en andere vormen van dataverkeer. De advocaat is ook niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen ten gevolge van niet aflevering, onderschepping of manipulatie van (elektronische) berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor (elektronische) communicatie en overbrenging van virussen en andere kwaadaardige programmatuur. Zie voor een nadere toelichting op dit onderwerp het privacy statement zoals gepubliceerd op www.hopmansverpaalenadvocaten.nl

Artikel 5. Derden De advocaat zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en de selectie van deze derden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is met de opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van derden is uitgesloten. De advocaat is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van hulppersonen en derden indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de hulppersoon of de derde kan worden verhaald. De advocaat is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen en derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. De opdrachtgever vrijwaart de advocaat voor alle aanspraken van derden. 

Artikel 6. Aansprakelijkheid – De aansprakelijkheid van de advocaat en eventuele personeelsleden, is in haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de advocaat wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van de advocaat komt. Indien om wat voor reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekeringen mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van de advocaat beperkt tot het bedrag ten belope van de hoogte van het betaalde honorarium in de desbetreffende zaak, zulks tot een maximum van € 10.000,-. Alle aanspraken jegens de advocaat vervallen indien deze niet binnen drie maanden nadat de opdrachtgever redelijkerwijs met de betreffende aanspraak bekend kon zijn, schriftelijk en gemotiveerd bij de advocaat zijn ingediend. 

Artikel 7. Gefinancierde rechtsbijstand – De opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat indien de advocaat namens hem een toevoeging aanvraagt bij de Raad voor Rechtsbijstand (RvR), de RvR, zulks ter uitvoering van haar wettelijke taak, informatie over de opdrachtgever (en eventueel over zijn partner) kan opvragen bij overheidsdiensten, zoals de gemeentelijke basisadministratie en de belastingdienst. Indien de RvR, om wat voor redenen dan ook, niet overgaat tot de afgifte van een toevoeging, dan zal de advocaat haar werkzaamheden verrichten op basis van het voor haar geldende uurtarief te vermeerderen 21% BTW en indien nodig kosten voortvloeiende uit leges en verschotten. De opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat na verstrekking van een last tot toevoeging door enig rechtscollege, in geval van veroordeling, door de Raad voor Rechtsbijstand in alle gevallen alsnog een financiële beoordeling van de inkomens- en vermogenssituatie van opdrachtgever zal plaatsvinden en dat zulks erin kan resulteren dat de door de Raad voor Rechtsbijstand uitgekeerde vergoeding aan kosten rechtsbijstand door de Raad voor Rechtsbijstand bij opdrachtgever teruggevorderd kan worden.

Artikel 8. Honorarium en kosten – Tenzij anders overeengekomen zal het honorarium worden bepaald aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het door de behandelend advocaat voor de betreffende opdracht vast te stellen uurtarief. Het uurtarief zal in beginsel steeds jaarlijks, met ingang van 1 januari, worden geïndexeerd, waarbij het de advocaat zich het recht voorbehoudt tot tussentijdse indexering over te gaan. Daarnaast is de opdrachtgever tevens verschuldigd het bedrag dat gemoeid is met verschotten (ondermeer, maar niet uitsluitend, griffierechten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, alsmede – indien van toepassing – kosten van derden). Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW).

Tenzij anders overeengekomen factureert de advocaat in principe tussentijds en/of aan het einde van de behandeling van de zaak. De advocaat zal in beginsel voor de aanvang van de opdracht van de opdrachtgever een voorschot verlangen en/of tijdens de behandeling een nader voorschot verlangen. Eerst na ontvangst van het (nader) voorschot zal de advocaat de werkzaamheden dienen aan te vangen respectievelijk voort te zetten. Een voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

Artikel 9. – Betaling van de declaraties dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Blijft betaling binnen die termijn uit, dan kan de advocaat haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling opschorten en is de opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd, alsmede de wettelijke incassokosten.

Artikel 10. Persoonsgegevens – De advocaat verzamelt en verwerkt informatie betreffende haar opdrachtgever en functionarissen, leden, relaties of vertegenwoordigers van opdrachtgever (persoonlijke gegevens) in verband met het beheer van de relatie met opdrachtgever en de uitvoering van de overeenkomst. Er kan van uw gegevens gebruik gemaakt worden bij nieuwe zaken ter controle op eventueel tegenstrijdige belangen (met u als opdrachtgever). Daartoe gebruiken wij enkel de noodzakelijke gegevens om dit na te gaan. De persoonsgegevens worden door de advocaat strikt vertrouwelijk bewaard en alleen gebruikt voor bovengenoemde doeleinden. Opdrachtgever stemt ermee in dat de advocaat persoonlijke gegevens bekend maakt aan haar leveranciers of aan derden, indien dit noodzakelijk is in het kader van voornoemde doeleinden, waaronder begrepen de Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de onder artikel 7 bedoelde aanvraag voor gefinancierde Rechtsbijstand. Op de rechtsverhouding tussen partijen is verder de Privacyverklaring, te vinden op www.hopmansverpaalenadvocaten.nl van toepassing. 

Artikel 11. Archivering – Na het einde van een zaak zal het dossier worden gesloten en minimaal gedurende de wettelijke termijn van 5 jaar in het archief van het kantoor worden bewaard, waarna het te zijner tijd zal worden vernietigd.

Artikel 12. Opzegging van de overeenkomst – Ieder der partijen kan door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De opdrachtgever is gehouden het honorarium en de bijkomende kosten te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen – Op de dienstverlening van de advocaat is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval van een klacht over de uitvoering van de opdracht door de advocaat zal de opdrachtgever eerst de interne klachtenprocedure doorlopen. Alle eventuele geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de advocaat gevestigd is. 

Artikel 14. Wijzigingen voorwaarden – De advocaat behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie van deze algemene voorwaarden wordt gepubliceerd op www.hopmansverpaalenadvocaten.nl.