Selecteer een pagina

Algemeen – Hopmans & Verpaalen Advocaten is een handelsnaam van de advocaten mevrouw mr. F.W.M. Hopmans (Floor Hopmans Advocatuur, KvK-nummer: 83470794) en mevrouw mr. N.M.E. Verpaalen (Verpaalen Advocatuur, KvK-nummer: 17244274), die elk afzonderlijk en voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk uitoefenen. Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens door de individuele kantoren die daarbij handelen onder de naam Hopmans & Verpaalen Advocaten. Hopmans & Verpaalen Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Hopmans & Verpaalen Advocaten verwerkt. 

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie – Hopmans & Verpaalen Advocaten verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. 

Doel verwerking persoonsgegevens – Hopmans & Verpaalen Advocaten verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden: 

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures; 
 • het innen van declaraties;
 • advisering, bemiddeling en (door)verwijzing; 
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • marketing- en communicatie-activiteiten;
 • werving en selectie (sollicitatie);
 • uitvoering van een arbeidsovereenkomst. 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt? – Hopmans & Verpaalen Advocaten verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt: 

 • voorna(a)m(en), achternaam en eventuele titels; 
 • geboortedatum; 
 • geslacht;
 • woonadres, postcode en woonplaats en eventueel afwijkend postadres;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • voornoemde gegevens van eventueel fiscaal partner (i.v.m. aanvraag bij de Raad voor Rechtsbijstand; 
 • zorg over minderjarig(e) kind(eren) (i.v.m. aanvraag bij de Raad voor Rechtsbijstand);
 • IBAN-rekeninggegevens;
 • Bedrijfsgegevens;
 • Telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen);
 • Technische meetgegevens van de apparatuur, zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website (www.hopmansvepaalenadvocaten.nl).

Bijzondere persoonsgegevens, waaronder strafrechtelijke gegevens en medische informatie, verwerken wij uitsluitend op uw uitdrukkelijke toestemming ten behoeve van bijstand in (gerechtelijke) procedures, advisering, bemiddeling en (door)verwijzing, waarbij wij handelen onder ons wettelijke beroepsgeheim en de overige wet- en regelgeving voor de advocatuur. Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Hopmans & Verpaalen Advocaten omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden. 

Grondslag verwerking persoonsgegevens – Hopmans & Verpaalen Advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG: 

 • wettelijke verplichting; 
 • uitvoering van een overeenkomst;
 • verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • gerechtvaardigd belang. 

Delen van persoonsgegevens met derden – Hopmans & Verpaalen Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Hopmans & Verpaalen Advocaten, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. Daarnaast kan Hopmans & Verpaalen Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met de derde partij die namens en in opdracht van Hopmans & Verpaalen Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Hopmans & Verpaalen Advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport. 

Beveiliging persoonsgegevens – Hopmans & Verpaalen Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Hopmans & Verpaalen Advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Hopmans & Verpaalen Advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen. 

Bewaartermijn persoonsgegevens – Hopmans & Verpaalen Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. 

Privacy rechten van betrokkenen – Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Hopmans & Verpaalen Advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u via onderstaande e-mailadressen richten aan uw advocaat, wiens contactgegevens eveneens gepubliceerd zijn op www.hopmansverpaalenadvocaten.nl:

Statistieken en cookies – Hopmans & Verpaalen Advocaten houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Hopmans & Verpaalen Advocaten verkocht aan derden. Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Hopmans & Verpaalen Advocaten te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op onze website(s) op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken. De website van Hopmans & Verpaalen Advocaten maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Hopmans & Verpaalen Advocaten geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Hopmans & Verpaalen Advocaten heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen. Op de website van de Autoriteit Consument en Markt leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen. 

Aanpassing privacy statement – Hopmans & Verpaalen Advocaten heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website. 

Vragen & Contact – Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met mevrouw mr. F.W.M. Hopmans of mevrouw mr. N.M.E. Verpaalen.