Selecteer een pagina

Strafrecht Breda

Strafrecht:

Wanneer u als verdachte door het Openbaar Ministerie bent aangemerkt, kunt u worden gedagvaard. Ook kunt u een strafbeschikking ontvangen van de Officier van Justitie. Wanneer dit het geval is, kunt u zich tot ons wenden en staan voor u klaar om u van rechtsbijstand te voorzien.

Wij beoordelen uw zaak altijd deskundig en bekijken of nader onderzoek dient te worden verricht en of getuigen of deskundigen gehoord dienen te worden. Mochten wij van oordeel zijn dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs bestaat voor een veroordeling of dat sprake is van andere redenen om uw strafvervolging te beëindigen, dan zullen wij de officier van justitie gemotiveerd verzoeken uw zaak te seponeren. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze brochures.

De voorlopige hechtenis:

Wanneer u wordt aangehouden, kan het zijn dat u in verzekering wordt gesteld en een aantal dagen op het politiebureau moet verblijven. Deze periode kenmerkt zich door grote onzekerheid voor u en uw familie. Wij stellen al het noodzakelijke in het werk om de voorlopige hechtenis zo spoedig mogelijk op te heffen (te beëindigen) of uw voorlopige hechtenis te schorsen.

Het detentierecht:

Wanneer u in een penitentiaire inrichting verblijft, of dat nu een huis van bewaring of een gevangenis is, komen u bepaalde rechten toe. Deze rechten zijn geregeld in de Penitentiaire Beginselenwet en de Penitentiaire Maatregel. Om deze rechten te waarborgen en te bewaken, kunt u in beklag en beroep gaan. Ook in deze zaken, waarbij het gaat om een breed scala aan schendingen van uw recht als gedetineerde, kunnen wij u van onze rechtsbijstand voorzien. Ditzelfde geldt voor de tot een tbs-maatregel veroordeelden, aan de hand van hun rechten binnen de kliniek.

Klaagschriftprocedures in verband met beslag:

Wanneer het strafrechtelijk onderzoek naar uw persoon nog loopt, maar ook indien het onderzoek reeds is afgerond, kunnen uw eigendommen door het Openbaar Ministerie in beslag worden genomen en worden gehouden. Het Openbaar Ministerie heft het beslag niet altijd onmiddellijk op. Tegen deze gang van zaken kunnen wij namens u een klaagschrift indienen, zodat het beslag niet langer voort hoeft te duren en uw eigendommen aan u geretourneerd kunnen worden. Hetzelfde geldt voor de gevallen waarin de Officier van Justitie uw rijbewijs heeft ingevorderd en ingehouden. Ook in die gevallen bestaat een procedure om een rijbewijs terug te krijgen via een klaagschrift.

De artikel 12-procedure:

In principe heeft het Openbaar Ministerie in Nederland het vervolgingsmonopolie. Dit betekent dat het aan het Openbaar Miniserie is of, en op wat voor wijze een verdachte wordt vervolgd. Zo maakt het Openbaar Ministerie dus de keuze of een zaak geseponeerd wordt, vervolging in wordt gezet bij de rechtbanken, of dat ‘enkel’ een strafbeschikking uitgevaardigd zal worden.

Feit is dat de keuze van het Openbaar Ministerie in het kader van de vervolging, niet altijd in goede aarde valt bij slachtoffers en/of nabestaanden. In de gevallen dat u zich niet kunt verenigen met een beslissing van het Openbaar Ministerie in het kader van de vervolging of de oplegging van een strafbeschikking, dan biedt de wet de mogelijkheid tot het starten van een artikel 12-procedure. Artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering biedt namelijk de mogelijkheid om een klaagschrift in te dienen bij het gerechtshof, waarna het gerechtshof – mocht uw standpunt als belanghebbende door het gerechtshof worden gedeeld – het Openbaar Ministerie kan bevelen tot vervolging over te gaan. Door de afgeronde specialisatieopleidingen binnen ons kantoor, kunnen wij u in deze procedures ook op basis toevoeging bijstaan.

De benadeelde partij in strafzaken:

Het Nederlandse strafrecht biedt slachtoffers de mogelijkheid om zich als benadeelde partij te voegen in een strafzaak. Het voordeel hiervan is dat de benadeelde partij in principe geen afzonderlijke civiele procedure meer behoeft te voeren, indien de vordering in de strafzaak wordt toegewezen. In deze zaken, waarbij een benadeelde partij zich in de strafrechtelijke procedure voegt, kunnen wij u van onze rechtsbijstand voorzien. Wij kunnen u adviseren, u bijstaan gedurende de zitting en uw vordering nader onderbouwen zodat uw mogelijkheid om de door u geleden schade vergoed te krijgen optimaal benut.

Gedagvaard voor de politierechter, de meervoudige kamer of het gerechtshof:

Verder kunnen wij u in alle zaken waarin u bent gedagvaard om als verdachte te verschijnen voor de politierechter, de meervoudige kamer of het gerechtshof bijstaan. Het kan dan gaan om lichtere vergrijpen zoals belediging van een ambtenaar in functie of een winkeldiefstal, maar ook om complexere zaken zoals drugszaken, geweldszaken, levensdelicten, vermogensdelicten, zedenzaken en FIOD-onderzoeken, of zaken waaraan een ontnemingsvordering is gekoppeld.

De ontnemingsprocedure:

In bepaalde strafzaken is het Openbaar Ministerie van mening dat de verdachte naast, en voortvloeiende uit het strafbare feit, wederrechtelijk voordeel heeft genoten. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het Openbaar Ministerie meent dat de verdachte inkomen heeft genoten uit handel of productie van verdovende middelen, fraude en/of andere vermogensdelicten. Middels een ontnemingsvordering beoogt het Openbaar Ministerie dan het wederrechtelijk verkregen voordeel af te nemen. De zogenoemde Pluk-ze-procedure.

Feit is dat een ontnemingsvordering enkel kan volgen indien de verdachte ook daadwerkelijk veroordeeld is, en de ontnemingsprocedure ziet dus ook echt toe op de veroordeelde. Het doel van deze strafrechtelijke maatregel ex artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht, is het terugbrengen van de financiële situatie van de veroordeelde naar de situatie van voor de feiten waarvoor hij veroordeeld is.

De ontneming kan grote gevolgen hebben. Niet alleen kan de vordering tot enorme bedragen oplopen, maar ook kan – bij uitblijven van betaling van de vordering – lijfsdwang worden toegepast. Ons kantoor kan van grote betekenis zijn in ontnemingsprocedures, waarbij aandacht kan worden besteed aan de vordering an sich, de matiging daarvan en waarbij ook oog bestaat voor uw draaglast.

De tbs:

Nederland kent twee vormen van terbeschikkingstelling (tbs); de tbs met voorwaarden of de tbs met dwangverpleging. In beide gevallen geldt dat de tot tbs-veroordeelde een zekere vorm van behandeling dient te volgen, en de meervoudige kamer na twee jaar van tbs-behandeling, dient te toetsen of de tbs verlengd dient te worden, of dat deze (voorwaardelijk) kan worden beëindigd. In strafzaken waarin een tbs-maatregel aan de orde is, of zaken waarbij het Openbaar Ministerie een vordering tot verlenging van de tbs-maatregel indient bij de rechtbank, staan wij u graag bij.

De voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.):

In Nederland hebben veroordeelden met een gevangenisstraf voor de duur van een of meer jaren, in bepaalde gevallen recht op een voorwaardelijke invrijheidstelling (de v.i.). Deze v.i. wordt in principe verleend bij goed gedrag gedurende detentie en wanneer de kans op herhaling op een acceptabel niveau ligt naar mening van het Openbaar Ministerie. Feit is echter dat de v.i. in sommige gevallen wordt uitgesteld of zelfs geheel achterwege wordt gelaten. Daartoe moet het Openbaar Ministerie dan een vordering indienen bij de rechtbank. In deze belangrijke procedures waarin de vrijheid van de veroordeelde absoluut centraal staat en direct in het geding is, staan wij veroordeelden deskundig bij.

De verklaring omtrent het gedrag (VOG):

Steeds meer bedrijven en organisaties vragen om een verklaring omtrent het gedrag, ook wel een bewijs van goed gedrag genoemd. Zo kan het dus zijn dat wanneer u start bij uw nieuwe werkgever of stageplaats, wordt gevraagd om deze verklaring. Deze verklaring dient u aan te vragen bij uw gemeente, waarna het Ministerie van Veiligheid en Justitie de aanvraag beoordeelt. Bij de beoordeling wordt gekeken naar de justitiële documentatie, waarbij veroordelingen door de rechter, strafbeschikkingen uitgevaardigd door de Officier van Justitie en andere aantekeningen worden meegenomen.

Wanneer het Ministerie voornemens is uw aanvraag af te wijzen, wordt u in de gelegenheid uw zienswijze daarover te geven, en kunt u opgeroepen worden voor een hoorzitting bij het Ministerie in Den Haag. Wordt de verklaring omtrent het gedrag dan alsnog niet verleend, dan staat daartegen bezwaar open binnen zes weken na kennisgeving van de beslissing op de aanvraag. Na bezwaar staan de mogelijkheden van beroep en hoger beroep nog open. Wij adviseren u in dit kader om een advocaat te raadplegen, waarbij ons kantoor u kan adviseren en kan bijstaan op de hoorzitting bij het Ministerie, en gedurende procedure in bezwaar, beroep en hoger beroep.

Het jeugdstrafrecht:

In Nederland kunnen kinderen tot 12 jaar niet strafrechtelijk worden vervolgd. Voor hun twaalfde levensjaar kunnen kinderen echter wel worden aangehouden door de politie om vervolgens te worden verhoord. In principe worden kinderen vanaf hun twaalfde tot hun achttiende levensjaar, en in bijzondere gevallen zelfs nog ná hun achttiende levensjaar, onderworpen aan het adolescenten- / jeugdstrafrecht. Desalniettemin kan de strafrechter in bijzondere gevallen (de aard en/of ernst van de feiten en/of het gedrag van de verdachte) oordelen dat in de strafzaak tegen zestien of zeventien jarigen, het volwassenenstrafrecht zal worden toegepast. Indien uw kind wordt aangehouden en/of in verzekering wordt gesteld, dan kunnen wij hem of haar daarin bijstaan.

De uitgangspunten in het jeugdstrafrecht zijn wat anders dan in het volwassenenstrafrecht. Zo kunnen ouders – mits geen sprake is van beperkende maatregelen; de beperkingen – in sommige politiebureaus op bezoek bij hun kind. Wij streven ernaar zoveel mogelijk onduidelijkheid voor u en uw minderjarige weg te nemen en u te begeleiden waar noodzakelijk en gewenst.

Rechtsbijstand aan minderjarigen is in principe kosteloos:

Onze rechtsbijstand aan uw minderjarige kind is – mits op basis van toevoeging – kosteloos. De Raad voor Rechtsbijstand legt aan minderjarige verdachten namelijk geen eigen bijdrage op.

Contact:

U kunt ons bellen voor het maken van een afspraak op telefoonnummer 076 – 5200 240 of mailen naar info@verpaalenadvocaten.nl.